ภาพกิจกรรมต่างๆ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 30 มิถุนายน 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัช คำทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดยมีนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ โรงพยาบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
.
🌟🌟🌟ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในด้านการศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชัยนาทซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญของสองหน่วยงาน
.
#แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวิจัย #สำนักงานสาธารณสุข #สรรคบุรี #ชัยนาท #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หารือประเด็นการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันในการพัฒนาโครงการการ ยกระดับอาหารปลอดภัย (Food safety) และมาตรฐานตลาดจำหน่ายอาหารในการดูแลของเขตจตุจักร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 7 มิถุนายน 2566
.
📣📣📣รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย พร้อมด้วย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวสายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายวิมล มิระสิงห์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมกับ นายวัชระ พัฒอำพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร
.
🌟🌟🌟เพื่อหารือประเด็นการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันในการพัฒนาโครงการการ ยกระดับอาหารปลอดภัย (Food safety) และมาตรฐานตลาดจำหน่ายอาหารในการดูแลของเขตจตุจักร
.
✨✨✨ณ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
.
#FoodSafety #พัฒนาโจทย์วิจัย #การยกระดับอาหารปลอดภัย #สำนักงานเขตจตุจักร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ในการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหาร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📣📣📣วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
สถาบันวิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย และ ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ในการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหาร วิทยากรให้ความรู้โดย นางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นางสาวกนกวรรณ ขับนบ หัวหน้าแผนงานอาหารเพื่อความมั่นคง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
.
🌟🌟🌟ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#อบรมเชิงปฏิบัติการ #พัฒนาศักยภาพ #นักวิจัยเชิงพื้นที่ #พัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหาร #foodvalley #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

โครงการอบรม เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินวิจัยในมนุษย์"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินวิจัยในมนุษย์" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในโครงการได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรการบรรยาย
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
👇👇สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางลิงค์นี้
https://www.facebook.com/100001487584022/videos/1002398524087799/
.
#จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" ครั้งที่ 3

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📣📣📣วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" ครั้งที่ 3 วิทยากรให้ความรู้โดย ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ และผศ.ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#อบรมเชิงปฏิบัติการ #แผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม