งานวิจัยอาจารย์ - งบแผ่นดิน - ปี 2557

 

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การประยุกต์ใช้หลักการเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาดและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกทางวัฒนธรรม และการสร้างความร่วมมือระดับจังหวัดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ดวงพร กาซาสบิ (ประเสริฐสรรพกิจ) และคณะ

[Abs]

2

การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน 

พวงทิพย์ หนูเจริญ และคณะ 

[Abs]

3

มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียนเวน

อัครเดช มณีภาค และนฤมล ชมโฉม 

[Abs]

4

การสร้างเสถียรภาพระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลเพื่อรองรับนโยบายการค้าประชาคมอาเซียน

เจนพล ทองยืน

[Abs]

5

การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานแปรรูปเนยแข็งสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย

สุภาณี ด่านวิริยะกุล และคณะ

[Abs]

6

การพัฒนาการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยในภาคกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์

[Abs]

7

การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของธาตุหายากที่โด๊ปในระบบแก้ว Bi2O3 - ZnO - B2O3

ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์ และคณะ

[Abs]

8

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท

พัชรา พุ่มพชาติ

[Abs]

9

การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรม

สุภิชาติ เจนจิระปัญญา และปิติศานต์ กร้ำมาตร

[Abs]

10

การพัฒนาเม็ดอมระงับกลิ่นปากจากน้ำมันหอมระเหยของพืชวงศ์ขิง: ข่า ขมิ้น และกระชาย

เยี่ยมศิริ มณีพิศมัย และคณะ

[Abs]

11

การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris (L.) Link) ด้วยเมล็ดพืชและแมลง

รัฐพล ศรประเสริฐ และคณะ

[Abs]

12

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจัดการองค์ความรู้อาเซียนในโลกเสมือนจริงสามมิติ เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา

[Abs]

13 การวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพทรายจากแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาท เพื่อใช้ในการผลิตแก้ว นันทนา เงินเลี้ยง และคณะ [Abs]
14 การสำรวจปริมาณเบต้ากลูแคนและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอะไมโลสกับปริมาณเบต้ากลูแคนในข้าวเจ้าและข้าวเหนียวไทยพันธุ์ต่างๆ พัตราพร ภูวดลไพศาล [Abs]
15 การเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ และคณะ [Abs]
16 ศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ และคณะ [Abs]
17 การประยุกต์สารสนเทศด้านภูมิศาสตร์กับชุมชนเกษตรเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชัยนาท นิยม สุทธหลวง และคณะ [Abs]
18 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาพลศึกษาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ถนอมจิตต์ สารอต และคณะ [Abs]
19 การศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแปรรูปอาหารจากข้าว กรณีศึกษา: อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วิฬารัตน์ ชูขาว และคณะ [Abs]