งานวิจัยอาจารย์ - งบรายได้ - ปี 2553

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

ปัญหาการบังคับใช้มาตรการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณสถานศึกษา

อาจารย์อัครเดช มณีภาค

[Abs]

2

ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไม่เป็นไปตามแผน

ดร. เอนก เทียนบูชา และคณะ

[Abs]

3

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

นางสาวกนิษฐา อ่อนศิริ

[Abs]

4

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวนันทินี สุดโททองและคณะ

[Abs]

5

สถานภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

มนฤดี ไวทยวรรณ

[Abs]

6

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดระบบการเรียนสอน

หลักสูตรการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวอาจารีย์ ประจวบเหมาะ

นางสาวศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล

นางสาวนภัสสร ตื่มสูงเนิน

นายฉัตรมงคล จันทราทิพย์

[Abs]

7

การรับรู้และความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยมั่นคงซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นวระ ทาสุวรรณ และคณะ

[Abs]

8

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อ

การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของนักศึกษาจีนในประเทศไทย กรณีศึกษานักศึกษาจากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ธมาภรณ์ พูมพิจและคณะ

[Abs]

9

ประสบการณ์ความเชื่อประสิทธิภาพแห่งตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปิยะปทีป แสงอุไร

[Abs]