งบวิจัยในชั้นเรียน - ปี 2556

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรมออกแบบวงจรดิจิตอลประกอบการสอนสำหรับนักศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชาดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2 ภาคเรียนที่ 1/2556

อภิชาติ หาจัตุรัส

[Abs]

2

ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อบนเว็บ เรื่องการออกแบบเว็บเพจ  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 1/2556

กิตติมศักดิ์ ในจิต

[Abs]

3

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้กรณีศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล

[Abs]

4

การพัฒนาบทเรียนการอ่านภาษาฝรั่งเศสอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งประเทศไทย

เรื่อง “ประเพณีและวัฒนธรรมไทย” เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.ปิยจิตร สังข์พานิช

[Abs]

5

ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ที่มีต่อความฉลาด

ทางอารมณ์ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1/2556

ฐิติวัสส์ สุขป้อม

[Abs]

6

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการจัดการออกแบบฐานข้อมูล

เพื่อการบริหารธุรกิจ

นันทินี สุดโททอง

[Abs]

7

ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาทฤษฎี-องค์การของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาจารีย์ ประจวบเหมาะ

[Abs]

8

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนวิชาดอกไม้สดและใบตอง เมื่อใช้การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2556

วิธิดา สิริทรัพย์เจริญ

[Abs]

9

การสร้างข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนรายวิชา BCOM1701

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

สุรชาติ บัวชุม

[Abs]

10

การใช้กรณีศึกษาสร้างความเข้าใจในชั้นเรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ นักศึกษาชั้นปี 3 คณะวิทยาการจัดการ

สิริพัฒน์ เสวิกุล

[Abs]

11

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียน จากการใช้แผนผังแนวคิดสรุปเนื้อหาในรายวิชา

ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ปีการศึกษา 1 / 2556

นัทญา จะเรียมพันธ์

[Abs]

12

ผลของการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โอปอ กลับสกุล

[Abs]

13

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาการสอนการวิเคราะห์ตัวแปรในการวิจัย

ในวิชาวิจัยวิทยาทางการเงินและการธนาคาร ของนักศึกษา สาขาการเงินและการธนาคาร

นายสิริพัฒน์ เสวิกุล

[Abs]

14

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนแบบร่วมมือ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ: กรณีศึกษา

สุรเชษฐ์ จันทร์งาม

[Abs]

15

การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนสำเร็จรูปในรายวิชา CHIN2202

การฟังและการพูดภาษาจีน 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน

ภูเศรษฐ์ เพชรสุขศิริ

[Abs]

16

ผลการใช้กิจกรรมทัศนศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด

ในรายวิชาการตลาดสารสนเทศ ของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2556

นางสาวนิรมล ชอุ่ม

[Abs]

17

ผลการใช้กิจกรรมการอ่านบทความที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การกำหนดค่าคนในรายวิชาการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วาทินี นิลงาม

[Abs]

18

การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะความสามารถการเขียนตัวอักษรจีน

สาทิสรัตน์ สินธุธาน

[Abs]

19

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง

การลงรายการสารสนเทศด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (MARC) ในรายวิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กัญจนพร บุญมั่น

[Abs]

20

การใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบริหารโครงการฝึกอบรม

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปรางค์มณี เดชคุม

[Abs]

21

การศึกษาผลของการใช้สื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เรื่อง การเรนเดอร์พื้นผิววัตถุ

แบบเสมือนจริงด้วย V-Ray ในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานสามมิติ เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การสร้างภาพเสมือนจริง

เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา

[Abs]

22

การใช้เทคนิคการแปลเอาความ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

จากผู้เรียนในรายวิชาการแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปาริชาติ ฉิมคล้าย

[Abs]