งานวิจัยอาจารย์ - งบแผ่นดิน - ปี 2550

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดกิจกรรมหลักของผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตมีนบุรี โดยใช้วิธีการไตร่ตรองสารนิทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ สุสม

[Abs]

2

การศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบเดินเรื่องที่มีต่อความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย

นางสาวกรรณิการ์ สุสม

นางสาวสัมฤทธิ์ พลสอน

นางสาวพิมพ์จันทร์ พรมมาตย์

[Abs]