งานวิจัยอาจารย์ - งบแผ่นดิน - ปี 2556ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การพัฒนาเม็ดอมระงับกลิ่นปากจากน้ำมันหอมระเหยของพืชวงศ์กะเพราบางชนิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมศิริ มณีพิศมัย และคณะ

[Abs]

2

การปรับปรุงคุณสมบัติของแก้วซิงค์บิสมัทบอเรตที่เจือธาตุหายาก

ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์ และคณะ

[Abs]

3

การพัฒนาชุดให้ความรู้ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียน

ศรุดา ปัญญาโรจน์รุ่ง

[Abs]

4

การพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตภาคใต้ฉบับการ์ตูนภาษาต่างประเทศ

สิริกร เลิศลัคธนาธาร

[Abs]

5

การพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการตารางและคู่สายการแข่งขันกีฬาเทควันโด

กิตติมศักดิ์ ในจิต

[Abs]

6

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานร่วมกับการใช้กิจกรรมศูนย์การเรียน

ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบแท็บเล็ตสำหรับครูสายปฏิบัติการสอน

เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา

[Abs]

7

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพรรณไม้วงศ์กระดังงาชนิดใหม่ของโลก: มหาพรหม-ราชินี

ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ และคณะ

[Abs]

8

เรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประชิด ทิณบุตร และคณะ

[Abs]

9

แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

กรณัท สร้อยทอง และ อัครเดช มณีภาค

[Abs]

10

ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มจุลลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และด้วงผิวดิน ของระบบนิเวศเกษตรวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 3

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ และศศิธร หาสิน

[Abs]

11

การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดอนอรัญญิก

ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

สถาพร ถาวรอธิวาสน์

และภัทรพร กิจชัยนุกูล

[Abs]

12

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้แบบบูรณาการที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน

และแก้ปัญหาภัยน้ำท่วม ของชุมชนจังหวัดชัยนาท

สมเดช เฉยไสย และคณะ

[Abs]