งานวิจัยอาจารย์ - งบรายได้ - ปี 2557

ที่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย download
1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาณุเดช เมี่ยงมุกข์ และคณะ
[Abs]
2 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตกรดอะซิติกและเซลลูโลสได้สูงจากผลไม้ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท อำนาจ ภักดีโต [Abs]
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเงินของกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขจรจิตร ธำรงวิศว และอารมย์ ภู่พงศ์อนันต์ [Abs]
4 กลวิธีในการเรียนรู้รายวิชาโครงสร้างและการใช้รูปแบบในภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สันติภูมิ ราชวิชา และคณะ [Abs]
5 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาพลศึกษาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ นางสาวถนอมจิตต์ สารอต และคณะ [Abs]
6 กำลังขวัญ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อาจารีย์ ประจวบเหมาะ [Abs]
7 การใช้ประโยชน์จากใบมหาพรหมราชินีรักษามะเร็งโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอิพิอิยูเดสมินเพื่อเพิ่มสมบัติการละลาย และฤทธิ์การต้านมะเร็ง วีรนุช สระแก้ว และคณะ [Abs]
8 ผลต่อพลังกล้ามเนื้อขาจากการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นระบบประสาท ยุทธนา เรียนสร้อย [Abs]
9 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไสว ฟักขาว [Abs]