งานวิจัยอาจารย์ - งบแผ่นดิน - ปี 2555

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

พฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของใบโปร่งฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมศิริ มณีพิศมัย และคณะ

[Abs]

2

การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน (11 ประเทศ) สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ดร.ชวนิดา สุวานิช

[Abs]

3

การปรับปรุงคุณสมบัติของแก้วโซดาไลม์โดยการเติมออกไซด์ของธาตุหายาก

ดร.ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์

[Abs]

4

รูปแบบการทำนาข้าวที่เหมาะสำหรับโรงเรียนเกษตรกรจังหวัดชัยนาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล นายอุดมศักดิ์ ผองศรี

[Abs]

5

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน: กรณีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา เชมนะสิริ

[Abs]

6

การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท

พีรดล เพชรานนท์ และ ดร.ชวนิดา สุวานิช

[Abs]

7

ปัจจัยและแนวทางแก้ไขการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา

วิชัย สิงห์ซอม

[Abs]

8

การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวพัชมณ ใจสอาด

และนางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล

[Abs]

9

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ

[Abs]

10

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้วงศ์จำปาชนิดใหม่ของโลก: จำปีสิรินธร

ดร.วีรนุช สระแก้ว และคณะ

[Abs]

11

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้เว็บไซต์เฟสบุ‰๊ค

อัครเดช มณีภาค

และผู้ช่วยศาสตราจาย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์

[Abs]

12

การวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพเนื้อดินในจังหวัดชัยนาท เพื่อใช้ในการผลิตเซรามิกส์

นันทนา เงินเลี้ยง

[Abs]

13

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการการฝ†ึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

[Abs]

14

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพรรณไม้วงศ์กระดังงาชนิดใหม่ ของโลก: มหาพรหม-ราชินี

ดร. ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ และคณะ

[Abs]

15

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพระบบการจัดการพลังงานตาม พระราชบัญญัติ

การสงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ดร.เอนก เทียนบูชา

[Abs]

16

รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาปาชุมชน เขาราวเทียนทองจังหวัดชัยนาท

พิมจันทร์ แสงจันทร์ และคณะ

[Abs]

17

การผลิตอิฐตัวหนอนทางเท้าด้วยขยะพลาสติก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก ธัญญาวินิชกุล

[Abs]

18

การพัฒนารูปแบบการฝึ†กอบรมแบบศูนย์การเรียนออนไลน์เชิงวัตถุ ตามทฤษฎีการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา

[Abs]

19

การวิจัยและพัฒนาการชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สำหรับเด็กปฐมวัยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

[Abs]

20

ไทยโซง: การอนุรักษ์ผ้าโบราณเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

ภูเนตุ จันทร์จิต และคณะ

[Abs]