ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568

📢📢เรียน อาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านเพื่อรับทราบ
📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจง
แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ดังนี้
.
💎 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบรายได้
💎 ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช.
.
⭐️⭐️วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
⏰⏰เวลา 11.00-12.00 น.
.
การประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
👇👇ลิงก์การประชุม

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

📢📢เรียน อาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านเพื่อรับทราบ
📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

🌟🌟โดยได้กำหนดกรอบการวิจัย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นไปตามในทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามกรอบการวิจัยที่แนบมาพร้อมนี้
.
⏰⏰เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
.
👇👇ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
https://drive.google.com/drive/folders/12BpXaTilbKFk65NoTVa2wF9iCqOFjUXL
.
👇👇ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบรับ-ส่งโครงการวิจัยที่ลิงก์
https://rdi.chandra.ac.th/chandra/
.
☎️☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณสุดารัตน์ (แอน) เบอร์ภายใน 9003

ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านในการกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในช่วงปีการศึกษา 1/2566

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านในการกรอกข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 1/2566 (กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2566)เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดังต่อไปนี้

ข้อมูลบทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ (Proceedings)

ข้อมูลบทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)


ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสำรวจและเก็บข้อมูล


ข้อมูลรายชื่อบุคคลสำคัญของชุมชน (ผู้นำไม่เป็นทางการ) จากการสำรวจและเก็บข้อมูล

หากท่านอาจารย์มีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อ
วิศรุต (ตูน) เบอร์ภายใน 9005
ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือครับ

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

📢📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนาขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกรอบการวิจัย ดังนี้

1. ทุนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 ด้านเกษตรและอาหาร
1.2 ด้านเศรษฐกิจ
1.3 ด้านความเหลื่อมล้ำ
1.4 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.6 ด้านผู้สูงอายุ
2. ทุนวิจัยตามศาสตร์
3. ทุนสำหรับผลงานสร้างสรรค์
4. ทุนวิจัยประเภทเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2 รองศาสตราจารย์
4.3 ศาสตราจารย์
5. ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
6. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา

⏰⏰ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2566
👇👇โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ CRIIS
https://rdi.chandra.ac.th/chandra/
☎️☎️สอบถามเพิ่มเติมที่คุณแอน เบอร์ภายใน 9003