ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย

      สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ศ.ดร.พรรณี บัวเล็กและคณะบุคลากรเข้าร่วมโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่เดินทางมา จำนวน 23 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต่อไป

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ"

   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้สามารถนำไปใช้ในการวิจัย เพื่อปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และสุขภาวะของผู้เข้าร่วมการวิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ” โดยขอให้ส่งแบบตอบรับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือ อีเมล ethics.cru@chandra.ac.th ภายใน ภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

วิมพ์วิภา (ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อภายใน 9002)

เอกสารแนบ : 1. เอกสารตอบรับ  (docx)
                      2. กำหนดการ  (pdf)

Download แบบฟอร์มแผนบูรณาการปี 63 ---- รอบ Full Proposal ---

Download แบบฟอร์มรอบ Full Proposal

ลำดับรายละเอียดUpdate วันที่Download
1

เอกสารชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ/อื่นๆ จากข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

12 ต.ค 2561 Download
2 แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 1 - 3 12 ต.ค 2561 Download
3 แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 4 29 ต.ค 2561 Download
4 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download
5 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 29 ต.ค 2561 Download
6 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 12 ต.ค 2561 Download
7 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download
8 แบบเสนอแผนบูรณาการ 19 ต.ค 2561 Download

Download คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

ลำดับรายละเอียดUpdate วันที่Download
1

คู่มือ แบบเสนอแผนบูรณาการ

12 ต.ค 2561 Download
2 คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download
3 คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 12 ต.ค 2561 Download
4 คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 12 ต.ค 2561 Download
5 หนังสือ ส่ง full proposal 19 ต.ค 2561 Download
6 คู่มือการใช้งานระบบ เสนอของบบูรณาการ 63 (นักวิจัย) 29 ต.ค 2561 Download

* ไฟล์ word template รองรับการทำงานของ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป

 

ขอให้รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เรียน  ผู้วิจัย

                    ตามที่โครงการวิจัยของท่านได้ผ่านการรับรอง และอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาวิจัยได้ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นั้น

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดความรับผิดชอบของผู้วิจัยภายหลังได้รับการอนุมัติ คือ ต้องรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยประจำปี
ให้คณะกรรมการฯ ทราบทุก 6 เดือน ดังนั้นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอให้ท่านรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โดยขอให้รายงานตามแบบฟอร์มดังแนบ และนำส่งมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
ดังกรณีต่อไปนี้

กรณีที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย ให้แนบเอกสารดังนี้
                     1. บันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย     จำนวน 1 ชุด
                     2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย              จำนวน 1 ชุด
                     3. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)            จำนวน 1 ชุด

กรณีที่ 2 ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แนบเอกสารดังนี้
                     1. บันทึกขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์           จำนวน 1 ชุด
                     2. แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์                   จำนวน 1 ชุด
                     3. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)           จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และดำเนินการต่อไป

เอกสารแนบ:    1. แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

                                    2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

                              3. ตัวอย่างบันทึกข้อความ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ภายใต้โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท"

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ภายใต้โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท"

   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ภายใต้โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท" โดยมีประเด็นการวิจัยดังนี้
        1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของชาวนาด้วยการวางแผนและกระบวนการทำนาที่เหมาะสม
        2. การถือครองที่ดินกับปัญหาหนี้สินของชาวนาในจังหวัดชัยนาท
        3. การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทำนา
        4. การสร้างกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายชาวนาเพื่อธุรกิจการเกษตร (ข้าว)
        5. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของชาวนาที่เกี่ยวข้องกับการทำนา
        6. การพัฒนาหลักสูตรจากโรงเรียนชาวนา

   โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งประเภทชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยเดี่ยว ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้แจ้งบุคลากรในหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสามารถส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน ดังนี้
        1. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด
        2. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย (กรณีขอทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นครั้งแรก)
        3. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย พร้อมประวัติแนบ
        4. บันทึกข้อความผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด

   ทั้งนี้ แบบฟอร์มการขอรับทุนทั้งหมด สามารถ Download ได้ที่ Website สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และขอให้ผู้วิจัยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการต่อไป

 

บันทึกข้อความแนบ: