ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ"

   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้สามารถนำไปใช้ในการวิจัย เพื่อปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และสุขภาวะของผู้เข้าร่วมการวิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ” โดยขอให้ส่งแบบตอบรับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือ อีเมล ethics.cru@chandra.ac.th ภายใน ภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

วิมพ์วิภา (ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อภายใน 9002)

เอกสารแนบ : 1. เอกสารตอบรับ  (docx)
                      2. กำหนดการ  (pdf)

ขอให้รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เรียน  ผู้วิจัย

                    ตามที่โครงการวิจัยของท่านได้ผ่านการรับรอง และอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาวิจัยได้ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นั้น

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดความรับผิดชอบของผู้วิจัยภายหลังได้รับการอนุมัติ คือ ต้องรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยประจำปี
ให้คณะกรรมการฯ ทราบทุก 6 เดือน ดังนั้นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอให้ท่านรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โดยขอให้รายงานตามแบบฟอร์มดังแนบ และนำส่งมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
ดังกรณีต่อไปนี้

กรณีที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย ให้แนบเอกสารดังนี้
                     1. บันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย     จำนวน 1 ชุด
                     2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย              จำนวน 1 ชุด
                     3. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)            จำนวน 1 ชุด

กรณีที่ 2 ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แนบเอกสารดังนี้
                     1. บันทึกขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์           จำนวน 1 ชุด
                     2. แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์                   จำนวน 1 ชุด
                     3. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)           จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และดำเนินการต่อไป

เอกสารแนบ:    1. แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

                                    2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

                              3. ตัวอย่างบันทึกข้อความ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ภายใต้โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท"

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ภายใต้โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท"

   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ภายใต้โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท" โดยมีประเด็นการวิจัยดังนี้
        1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของชาวนาด้วยการวางแผนและกระบวนการทำนาที่เหมาะสม
        2. การถือครองที่ดินกับปัญหาหนี้สินของชาวนาในจังหวัดชัยนาท
        3. การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทำนา
        4. การสร้างกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายชาวนาเพื่อธุรกิจการเกษตร (ข้าว)
        5. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของชาวนาที่เกี่ยวข้องกับการทำนา
        6. การพัฒนาหลักสูตรจากโรงเรียนชาวนา

   โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งประเภทชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยเดี่ยว ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้แจ้งบุคลากรในหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสามารถส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน ดังนี้
        1. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด
        2. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย (กรณีขอทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นครั้งแรก)
        3. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย พร้อมประวัติแนบ
        4. บันทึกข้อความผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด

   ทั้งนี้ แบบฟอร์มการขอรับทุนทั้งหมด สามารถ Download ได้ที่ Website สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และขอให้ผู้วิจัยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการต่อไป

 

บันทึกข้อความแนบ: 

Download แบบฟอร์มแผนบูรณาการปี 63 ---- รอบ Full Proposal ---

Download แบบฟอร์มรอบ Full Proposal

ลำดับรายละเอียดUpdate วันที่Download
1

เอกสารชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ/อื่นๆ จากข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

12 ต.ค 2561 Download
2 แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 1 - 3 12 ต.ค 2561 Download
3 แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 4 29 ต.ค 2561 Download
4 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download
5 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 29 ต.ค 2561 Download
6 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 12 ต.ค 2561 Download
7 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download
8 แบบเสนอแผนบูรณาการ 19 ต.ค 2561 Download

Download คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

ลำดับรายละเอียดUpdate วันที่Download
1

คู่มือ แบบเสนอแผนบูรณาการ

12 ต.ค 2561 Download
2 คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download
3 คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 12 ต.ค 2561 Download
4 คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 12 ต.ค 2561 Download
5 หนังสือ ส่ง full proposal 19 ต.ค 2561 Download
6 คู่มือการใช้งานระบบ เสนอของบบูรณาการ 63 (นักวิจัย) 29 ต.ค 2561 Download

* ไฟล์ word template รองรับการทำงานของ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป

 

ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หลังจากสิ้นสุดการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ ต่างจังหวัด โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาการมาให้ความรู้ และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความชัดเจนและมีความสมบูรณยิ่งขึ้น พร้อมที่จะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาประเมิน และพิจารณาต่อไป 

          เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่าง มีคุณภาพ ถูกต้องตามแนวทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอให้อาจารย์ ที่สนใจเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานเบื้องต้น ซึ่งต้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้
          1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสรุปการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แบบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวมกลุ่มภายในสาขาหรือบูรณการระหว่างคณะวิชา ในลักษณะแบบ ชุดโครงการ (ตามเอกสารดังแนบ 1)
            2. จัดส่งเอกสารแบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) แผนการดำเนินงานเบื้องต้น ในการเสนอขอรับทุนวิจัย งบรายได้ปี 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ตามเอกสารดังแนบ 2) จำนวน 3 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
             3. ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครนายก

          สามารถ Download แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์ภายใน 9001, 9009

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้อาจารย์ในคณะรับทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ :   บันทึกข้อความข้อแจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

                                      1. templateIntegratedProgram62

                                      2. templateProject62 เป้าหมาย4

                                      3. templateResearchProgram62

                                      4. templateResearchProject62 เป้าหมาย 1 - 3

                                      5. templateStandardResearch62

                                              6. (เอกสารเชิงหลักการ) concept paper ปี 2562-2563