สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุม ชุมชนวังหิน วันที่ 23 มกราคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุม ชุมชนวังหิน เวลา 08.30-16.30 น.

🌟🌟กิจกรรมเปิดเวทีชุมชนเพื่อสำรวจข้อมูลบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร🌟🌟

✨โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม✨
✨และผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย เป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้✨

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12