ติดต่อสถาบัน


 ที่อยู่               
     
โทรศัพท์ 
 
 อีเมล์        

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 0-2942-6800 ต่อ 7053-7054, 9001-9012

research.rdi@chandra.ac.th