ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

กระทรวงแรงงานเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงานเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแรงงาน

เอกสารแนบ:

 

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

 

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

 รายละเอียดเพิ่มเติม