อบรม

ประชาสัมพันธ์การรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการของการทำวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยให้เข้มแข็งและยั่งยืน รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วย

     ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ วช. กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทางอีเมล์ : research_cmru@cmru.ac.th หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.cmru.ac.th/training/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนชัดเจน สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐ สามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของราชการ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวอันสุดารี กันทะสอบ โทร. 053-885957

เอกสารแนบ: 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม

     ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักต่างๆ ดังนี้

  1. การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 27-28-29 มีนาคม 2562 (รวม 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
  2. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 9 -10 เมษายน 2562 (รวม 2วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
    ทุกหลักสูตร อบรม ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี

     จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสมัครเข้ารับการอบรมได้เลยที่ Website "สมาคมส่งเสริมการวิจัย" หรือ www.rpa.or.th

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
โทร: 02-579-1336 มือถือ 081-3033127, 081-869-2370

เอกสารแนบ : 

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถ จัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอความกรุณาพิจารณาส่งบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ผ่านทางอีเมลล์ researchrbru@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ http://site.google.com/view/chicken-rbru/ เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 เมษายน 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ สำหรับข้าราชการ และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกรรณิกา สุขสมัย หรือ นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3947 1056 และมือถือสำนักงาน 08 6440 2639

 

เอกสารแนบ : 

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล (ชั้น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย

     ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือสมัครทาง online ตาม link https://goo.gl/forms/XHCmfOGP1nht4XvU2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันจิรา ใจแก้ว
ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 091-0132310
e-mail : Junjira2mu@hotmail.com

 

เอกสารแนบ : 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่นๆ

          จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)  จะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 36 คน รายละเอียดโครงการและกำหนดการ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ที่เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้าอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2159 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหาร ระหว่างอบรมฯ

เอกสารแนบ :