งานวิจัยอาจารย์ - งบแผ่นดิน - ปี 2552

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย

รองศาสตราจารย์สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์

[Abs]

2

การสื่อสารเชิงสัญญะของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในฐานะทุนทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

นายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ

[Abs]

3

ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท

นายนวระ ทาสุวรรณ และคณะ

[Abs]