งานวิจัยอาจารย์ - งบแผ่นดิน - ปี 2554

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

สถานภาพ และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในทัศนะของกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียในเขตกรุงเทพมหานคร

ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา

[Abs]

2

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

สิริกร เลิศลัคธนาธาร

[Abs]

3

ฤทธิ์ต้านการอักเสบและแบคทีเรียที่ก่อใหเกิดโรคผิวหนังอักเสบของสารสกัดจากใบหนาด

ผู้ช่วยศาสตราจารยเยี่ยมศิริ มณีพิศมัยและคณะ

[Abs]

4

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการ

จัดเก็บในการสืบค้นที่ยั่งยืนผ่านเว็บเพจบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช เฉยไสย

และสุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์

[Abs]

5

ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท

วิมล มิระสิงห์

[Abs]

6

ฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นปากของน้ำมันหอมระเหยจากส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาท

เพลินพิศ ยะสินธิ์ และคณะ

[Abs]

7

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีจังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา เชมนะสิริ

[Abs]

8

การพัฒนากล้องมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สัมผัสหนาจอแบบหลายจุดสำหรับประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

กิตติมศักดิ์ ในจิต

[Abs]

9

การเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดปริมาณขยะในจังหวัดชัยนาท

ดร.วีรนุช สระแก้ว

[Abs]

10

โครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจการทอผ้าพื้นบ้านจากภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อสร้าง

อาชีพและเพิ่มรายได้ เขตอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

วรรณา เรืองปราชญ์

และสุชาดา นาคฤทธิ์

[Abs]

11

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ ริมฝั่†งแม่น้ำน้อย จังหวัดชัยนาท

ภูเนตุ จันทรจิต และคณะ

[Abs]

12

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โปรแอคทีฟ

เพื่อเสริมสร้างเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

[Abs]

13

ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจดูดทราย จังหวัดชัยนาท

อัครเดช มณีภาค และเอกพงษ์ สารน้อย

[Abs]

14

การพัฒนาบทเรียนปฏิสัมพันธ์สื่อผสมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ตรีพล สักกะวนิช

[Abs]