ภาพกิจกรรมต่างๆ

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 14 มิถุนายน 2567
🌟🌟สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ผศ.ดร.ธวัช คำทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567
.
✨✨เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัยเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของแต่ละโครงการอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
#การนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัย #FundamentalFund #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร่วมกิจกรรม Appropriate Technology Matching Day 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
🌟🌟รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย​และแผนและวิจัย อาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม Appropriate Technology Matching Day 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
.
🌟🌟เพื่อการประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม/นวัตกรรมพร้อมใช้ จากผลงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มคนจนฐานราก เกษตรกรรายย่อย กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน
.
#MatchingDay #AppTech #เศรษฐกิจฐานราก #หนี้ครัวเรือน #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment : SROI)"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

วันที่ 29-30 เมษายน 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment : SROI)" โดยมี รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
สามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่
วันที่ 29 เมษายน 2567
https://drive.google.com/drive/folders/1ijOEShBL-e8vD-LPPHgTmdZOTsx4F7qf
.
วันที่ 30 เมษายน 2567
https://drive.google.com/drive/folders/1pCWsanoQacjgfzQxo8TrMkWeheXiDf3M
.
ขอขอบคุณรูปภาพจาก
งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม PR.CRU
.
#การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม #SocialReturnOnInvestment #SROI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ครั้งที่ 2 ณ อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
🌟🌟รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย​และแผนและวิจัย ผศ.ธมาภรณ์ พูมพิจ รักษาราชการแทน ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ครั้งที่ 2 ณ อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
.
🌟🌟ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุุมชนนำมาบูรณาการกับองค์ความรู้และศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่น
.
#ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน #วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
.
🌟🌟🌟เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกัน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ธนบุรี และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
.
#ศึกษาดูงาน #ระบบบริหารจัดการงานวิจัย #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม