ภาพกิจกรรมต่างๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📣📣📣วันที่ 29 มีนาคม 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย อาจารย์สายสุณี ประดับนาค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" ครั้งที่ 2 วิทยากรให้ความรู้โดย ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ และผศ.ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#อบรมเชิงปฏิบัติการ #แผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📣📣📣วันที่ 10 มีนาคม 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" วิทยากรให้ความรู้โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#อบรมเชิงปฏิบัติการ #แผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรับฟังรูปแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์ทุ่งบางเขน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรับฟังรูปแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์ทุ่งบางเขน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก เป็นประธานการประชุม
.
🌟🌟🌟เพื่อรับฟังแนวคิดในการสร้างพิพิธภัณฑ์ทุ่งบางเขน ร่วมกับ บริษัทรักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ สภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตบางซื่อ เขตสายไหม และ ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน
.
✨✨✨ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
#พิพิธภัณฑ์ #ทุ่งบางเขน #รับฟังแนวคิด #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
#บริษัทรักลูกเอ็ดดูเท็กซ์ #สภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร
#เขตบางเขน #เขตดอนเมือง #เขตบางซื่อ
#เขตสายไหม #ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566
.
🌟🌟🌟มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.โอปอ กลับสกุล วิทยากร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
✨✨✨เพื่อเผยแพร่รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบให้แก่ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมณิชากร 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
.
#โครงการเผยแพร่องค์ความรู้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ #ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง #การพัฒนาที่ยั่งยืน #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการวิจัยขับเคลื่อนการวิจัยในโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
.
🌟🌟🌟ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยขับเคลื่อนการวิจัยในโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
✨✨✨ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ อำเภอเนินขาม และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
.
#เก็บข้อมูล #โครงการวิจัย #การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ #ชุมชนต้นแบบ #เศรษฐกิจพอเพียง #การพัฒนาที่ยั่งยืน #เนินขาม #หันคา #ชัยนาท #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

More Articles ...

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา​เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย​เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องด้วยวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ​ครบรอบ​ 63​ ปี
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวการจัดทำแผนงาน ชุดโครงการวิจัยริมคลองเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีปิด พร้อมรับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 THAILAND RESEARCH EXPO 2022
  4. สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565​ "Thailand Research Expo 2022" ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์