ประชุมแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นกลุ่มเรื่อง "รองรับสังคมสูงวัย" เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นกลุ่มเรื่อง "รองรับสังคมสูงวัย" เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
.
🌟🌟🌟วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
.
✨✨✨ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร26) คณะวิทยาศาสตร์
.
#แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย #สังคมสูงวัย #ทุนวิจัยปีงบประมาณ2567 #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม