งบวิจัยในชั้นเรียน - ปี 2554

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักสถิติเมื่อใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือ

กนิษฐา อ่อนศิริ

[Abs]

2

การแก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดทักษะในการเขียนภาษา QUERY ในรายวิชา BCOM4202

การจัดการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารธุรกิจ

นางสาวนันทินี สุดโททอง

[Abs]

3

ผลของการเรียนแบบสืบสอบบนเว็บด้วยวิธีการเรียนแบบรวมมือที่แตกต่างกันที่มีต่อพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมทางการเรียน

นางสาวปืยนันท์ ปานนิ่ม

[Abs]

4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้วิธีการเรียนรู้แบบพึ่งพาในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

พรทิพย์ เทิดบารมี

[Abs]

5

รูปแบบการเรียนของนักศึกษาที่มีสัมฤทธิผลการเรียนรู้วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์สูง

ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา

[Abs]

6

การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาการขยายพันธุ์พืช

นายชินกร จิรขจรจริตกุล

[Abs]

7

แบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามทฤษฎีสมองซีกซ้าย

และซีกขวา

อาจารีย์ ประจวบเหมาะ

[Abs]

8

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนของนักศึกษานิเทศศาสตร์ที่มีต่อการศึกษารายวิชา COMM 1101 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ

[Abs]

9

ผลการจำลองสถานการณ์การสมัครงานเพื่อสอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชา GEEN 1103

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ชนัฏา โสมณวัฒน์

[Abs]

10

ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้กรณีศึกษา (Case Study)

กุลวีณ์ วุฒิกร

[Abs]

11

ความพึงพอใจของผู้เรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลต่อการจัดการการเรียนรู้เน้นปฏิสัมพันธ์กับ โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิช-กุล

[Abs]

12

ผลการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมโดยใช้แรงเสริมทางลบที่มีต่อการแต่งกาย ถูกระเบียบของนักศึกษาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติในเวลาราชการ ชั้นปีที่ 3

กาญจนา ปาณะสิทธิ์

[Abs]