งานวิจัยอาจารย์ - งบรายได้ - ปี 2556

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

รูปแบบการพัฒนา ห้องสมุดเคลื่อนที่ : กรณี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วาสนา มัสตูล, ผกา มันดินแดง

[Abs]

2

การวางแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความยากจนเชิงพื้นที่ ด้วยข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

สุกานดา สารน้อย และสุพรรณี ปลัดศรีช่วย

[Abs]

3

การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าปักสไบมอญ

อรวรรณ เชื้อน้อย

[Abs]

4

การพัฒนาคู่มือการซ่อมบำรุงและรักษาหนังสือ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผกา มันดินแดง และคณะ

[Abs]

5

การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชยาภา อัตชู

[Abs]

6

แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ม่วงแก้ว

[Abs]

7

ผลการเสริมสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในน้ำดื่มของนกกระทาไข่ต่อสมรรถภาพ

การผลิต ภาวะเครียด ความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระในร่างกาย ปริมาณ

น้ำตาลในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดง

สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาลและแวววรี บุญเทียม

[Abs]

8

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สุจินดา ประเสริฐ

[Abs]

9

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อดิพล เปียทอง และคณะ

[Abs]

10

มาตรการกฎหมายในการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

พัชมณ ใจสอาด และ เบญจวรรณ ธรรมรัตน์

[Abs]

11

การสร้างเครื่องลอกเนื้อมะขามด้วยแรงเหวี่ยง

จันทรรัตน์ พิชญภณ

[Abs]

12

สตรีทัศน์ในนวนิยายจีนเรื่อง ของปาจิน ” บ้าน “

ภัทรวดี ตรัยที่พึ่ง

[Abs]

13

การศึกษารงคเลขของกราฟเชื่อมต่อเพื่อการประยุกต์ใช้

สุภาภรณ์ สดวกดี

[Abs]

14

การคุ้มครองแรงงานนักศึกษาที่ทำงานบางช่วงเวลา: กรณีศึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ และ พัชมณ ใจสอาด

[Abs]

15

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายวิมล มิระสิงห์

[Abs]

16

การศึกษาสภาพปัญหาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยตามนโยบาย

หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด

ภัทรพร กิจชัยนุกูล

[Abs]

17

กำลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาจารีย์ ประจวบเหมาะ และปรางค์มณี เดชคุม

[Abs]

18

เปรียบเทียบการเพาะเห็ดตีนแรด (Tricholoma crassum (Berk) Sacc.) ด้วยอาหาร 6 สูตร

รัฐพล ศรประเสริฐ อนงคณ์ หัมพานนท์ สยาม อรุณศรีมรกต และพยง แสนกมล

[Abs]

19

การพัฒนารูปแบบผนังกระจกของอาคารประหยัดพลังงานสำหรับประเทศไทย

จรัล รัตนโชตินันท์ และ พิธาน ไพโรจน์

[Abs]

20

สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงานเอกสารของกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขจรจิตร ธำรงวิศว และ จันทร์เพ็ญ วงศ์เสนา

[Abs]

21

แนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง และพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง

ที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบระบบขนส่งมวลชนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน

กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ดร.ดวงพร กาซาสบิ (ประเสริฐสรรพกิจ)

นางสุกานดา สารน้อย

และ นางสาวสุพรรณี ปลัดศรีช่วย

[Abs]

22

กลยุทธ์การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม การเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้

ในเขตจตุจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

[Abs]