งบวิจัยในชั้นเรียน - ปี 2553

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาการจัดกิจกรรมทางการตลาดของนักศึกษาชั้นปึที่ 4

สิทธิ วงศ์ทองคำ

[Abs]

2

การใช้บทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป

นายภูเนตุ จันทร์จิต

[Abs]

3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการใช้แผนผังแนวคิดสรุปเนื้อหาใน

รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปรางค์มณี เดชคุ้ม

[Abs]

4

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ต่อการเรียนรายวิชา COMM 3301

การบริหารงานประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อมัลติมีเดีย

นายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ

[Abs]

5

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

นายธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง

[Abs]

6

การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร

[Abs]

7

การพัฒนาโปรแกรมสร้างเนื้อหาโครงงานคนคว้ารายวิชา ผ่านเว็บเพจ บนระบบเครือข่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช เฉยไสย

[Abs]

8

การพัฒนาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เสาวลักษณ์ พงษ์สุผล

[Abs]

9

การเรียนการสอนแบบร่วมมือรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาววรรณา วิโรจน์แดนไทย

[Abs]

10

ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการจัดการชั้นเรียนของนักศึกษา ปีที่ 4

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิพล เปียทอง

[Abs]

11

ผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี รายวิชา WTMU 2403 เครื่องลมทองเหลือง 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชา เชาว์ศิลป์

[Abs]

12

การพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเนื้อหาเรื่องลิสต์เชื่อมโยงทางเดียว รายวิชาโครงสร้างข้อมูล

โดยใช้สื่อการเรียนแบบมัลติมีเดีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิช-กุล

[Abs]

13

การกระตุ้นผู้เรียนวิชาวิทยาการผลิตเห็ดด้วยการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยและ Oral Test

นายชินกร จิรขจรจริตกุล

[Abs]

14

การศึกษาทัศนคติ และความสนใจในการเรียนวิชาสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายสิริพัฒน์ เสวิกุล

[Abs]

15

เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียช่วยสอนวิชาการจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวภัทรมน กล้าอาษา

[Abs]

16

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาสุนทรียภาพของชีวิต โดยใช้ระบบ E- Learning

พิสิษฐ์ เอมดวง

[Abs]

17

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือรายวิชาโครงสร้างข้อมูลที่มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาววรรณา วิโรจน์แดนไทย

[Abs]

18

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจชั้นปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิด

นางสุนทรี แก้วสอน

[Abs]

19

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาสถิติธุรกิจ โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา

[Abs]

20

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสถิติธุรกิจ

นางสาวสายสุณี ประดับนาค

[Abs]

21

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาสถิติธุรกิจระหว่างการสอน

ด้วยกระบวนการกลุ่มกับการสอนแบบปกติ

ณัฐพร ภักดี

[Abs]

22

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฎีจำนวนโดยใช้วิธีการสอบย่อยหลังบทเรียน

นางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี

[Abs]

23

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชา MATH4607 การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการสอนซ่อมเสริม

พิมลรัตน์ วนสัณฑ์

[Abs]

24

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเขียนทิศทางและระนาบในผลึกรายวิชาวัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมสถานการณ์จำลองประกอบการสอนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก ธัญญาวินิชกุล

[Abs]

25

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

นางสาวนันทินี สุดโททอง

[Abs]