งานวิจัยอาจารย์ - งบรายได้ - ปี 2552

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายอุดมศักดิ์ แย้มขะมัง

[Abs]

2

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวศศิพิมล แสงจันทร์ นางสาวกุลวีณ์ วุฒิกร

และนางสาวนันทินี สุดโททอง

[Abs]

3

การสร้างบทเรียนวิซีดีช่วยสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวจุ๋มจิ๋ม โง้วอนันต์ชัย

[Abs]

4

การวิเคราะห์อัตลักษณ์ของคนพิการในสังคมไทย

ณัฐนันท์ คำภา

[Abs]

5

ความพึงพอใจของการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทรัตน์ กิ่งแสง

[Abs]

6

การศึกษาระบบการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนทรรศน์ พลเดช และ ภัสสราภรณ์ สมบูรณศักดิ์

[Abs]