งานวิจัยอาจารย์ - งบแผ่นดิน - ปี 2558

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การบูรณาการการสื่อสารในครอบครัวและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท

จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์ และปัญญา ธีระวิทยเลิศ

[Abs]

2

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูยุคใหม่ด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

[Abs]

3

รูปแบบการท่องเที่ยวจากข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท

ภัทรมน กล้าอาษา และ สุรชาติ บัวชุม

[Abs]

4

นวัตกรรมของเศษปูนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไพโรไลซิส

วีรนุช สระแก้ว และอุณาโลม เวทย์วัฒนะ

[Abs]

5

เรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

ประชิด ทิณบุตร และคณะ

[Abs]

6

ฐานข้อมูลการตรวจกรองหาสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พรเทพ ชมชื่น และวรรณา วิโรจน์แดนไทย

[Abs]

7

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ

เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล และสมนึก ธัญญาวินิชกุล

[Abs]

8

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การอนุรักษ์พรรณพฤกษชาติไม้มงคล อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

วาสนา โปร่งจิตและภูเนตุ จันทร์จิต

[Abs]

9

การพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบโรคพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเกษตรที่ยั่งยืนจังหวัดชัยนาท

นิยม สุทธหลวง

[Abs]

10

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ปิยะปทีป แสงอุไร และปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา

[Abs]

11

การศึกษาและพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการฟื้นฟูอาหารของอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์

[Abs]

12

การประยุกต์ใช้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ข้อปล้องขนาดใหญ่ในดิน เพื่อเป็นสื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบสุขภาพดินจากการทำการเกษตร

โกเมนทร์ บุญเจือ

[Abs]

13  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ และคณะ [Abs]
14 การพัฒนารูปแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับจังหวัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชวนิดา  สุวานิช [Abs]
15 การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ประชิด  ทิณบุตร [Abs]
16 การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรชุมชนในการพัฒนาและใช้ทุนทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท ศาศวัต  เพ่งแพ [Abs]