งานวิจัยอาจารย์ - งบแผ่นดิน - ปี 2559

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ขาข้อปล้องขนาดใหญ่ในแปลงเกษตรเพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์

โกเมนทร์  บุญเจือ

[Abs]

2

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จุไรรัตน์  ทองคำชื่นวิวัฒน์

[Abs]

3

การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในจังหวัดชัยนาท

ทัศนีย์  ปิ่นสวัสดิ์

[Abs]

4

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาจากตำรายาสมุนไพร ลูกศิษย์หลวงปู่ศุข จังหวัดชัยนาท

นิยม  สุทธหลวง

[Abs]

5

การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผ่านรูปแบบการจัดการการเรียนรู้บนสังคมฐานความรู้ กรณีศึกษา ภาษาฝรั่งเศสในบริบทอาเซียน

ปิยจิตร  สังข์พานิช

[Abs]

6

การตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟตที่แยกได้จากจันทน์กะพ้อ (Vaticadiospyroides)ไทรย้อย (Ficus microcapa) ราชพฤกษ์ (Cassiafistula) ลำดวน (Melodorum fruticosum) เลี่ยน (Melia azedarach) และอินทนิลน้ำ (Lagerstroemiaspeciosa) บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พรเทพ  ชมชื่น

[Abs]

7

ผลการใช้ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อวินัยในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

พัชรา  พุ่มพชาติ

[Abs]

8

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการรื้อฟื้นแหล่งท่องเที่ยวที่ตายแล้วด้วยทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม

พิชิต  ธิอิ่น

[Abs]

9

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำจังหวัดชัยนาท

ภัทรพร  กิจชัยนุกูล

[Abs]

10

การจัดการองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงพุทธด้วยออนโทโลจีเพื่อจัดทำแอพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ กรณีศึกษา จังหวัดชัยนาท

ภัทรมน  กล้าอาษา

[Abs]

11

การท่องเที่ยวแหล่งทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ภูเนตุ  จันทร์จิต

[Abs]

12

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยการเรียนรู้แบบการจัดการความรู้

วิลาวัณย์  จารุอริยานนท์

[Abs]

13 การพัฒนาวิธีการต้นทุนต่ำในการทำให้กลีเซอรีนบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากลีเซอรีนที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอัลคิดเรซิน วีรนุช  สระแก้ว [Abs]
14 ความหลากหลายของพืชสมุนไพรต้านเซลล์มะเร็งและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในบริเวณป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (โครงการระยะที่ 2) สุกานดา  ไชยยง [Abs]
15 ผลการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องทักษะการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สุภาคย์  ดุลสัมพันธ์ [Abs]
16 การพัฒนาคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูนเมื่อใช้ผงหินปูนที่มีความละเอียดต่างกัน สุภิชาติ  เจนจิระปัญญา [Abs]