งานวิจัยอาจารย์ - งบรายได้ - ปี 2555

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ดร. อาภาพร สิงหราช

[Abs]

2

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “การทำโครงการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว

[Abs]

3

การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์

สายพิณ ม่วงนา และคณะ

[Abs]

4

พฤติกรรมการรับชมและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อช่องเคเบิลทีวีภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ยุทธชัย รักพานิช และคณะ

[Abs]

5

ความคิดเห็น ความต้องการและปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนรวม

ของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จาตุรันต์ เหมือนสุดใจ และคณะ

[Abs]

6

รูปแบบการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อัญชนา ธาตุบุรมย์ และคณะ

[Abs]

7

รูปแบบการให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รัชนี ตันพันเลิศ และคณะ

[Abs]

8

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

นิยม สุทธหลวง

[Abs]

9

ความต้องการกิจกรรมแนะแนวและให้การปรึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มานะ และคณะ

[Abs]

10

ความสำเร็จในการนำโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยนาท

ดร.ศาศวัต เพ่งแพ

[Abs]

11

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยนาทต่อการให้บริการสาธารณะด้านคนพิการ:

กรณีศึกษาโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
และ พิมจันทร์ แสงจันทร์

[Abs]

12

การพัฒนาชุดการเรียน วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เยาวภา โชติวิชัย

[Abs]

13

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต

ที่มีต่อบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม และคณะ

[Abs]

14

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในเขตจตุจักรเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล

[Abs]

15

ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีต่อ การเรียนการสอนระบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วาสนา ดอนจันทร์ทอง

[Abs]

16

กลยุทธ์ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าตลาดนัด สวนจตุจัก

และผู้ซื้อชาวต่างชาติ

ชนัฏา โสมณวัฒน์

[Abs]

17

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเบิกจ่ายพัสดุ

นันทินี สุดโททอง

[Abs]

18

การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับเห็ดตีนแรดในกระถาง

ชินกร จิรขจรจริตกุล

และวิลาวัลย์ โพธิ์ดำกล่ำ

[Abs]

19

สมรรถภาพทางกาย, ความรู้สึกเมื่อยล้า, และการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม และแข่งขันในนักฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิลมณี ศรีบุญ และคณะ

[Abs]

20

ปัญหาการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จารุดา สีสังข์ และคณะ

[Abs]

21

การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา โดยใช้วิธีสอนแบบ B-SLIM MODEL

จุ๋มจิ๋ม โง้วอนันต์ชัย

[Abs]

22

ปัญหาทางกฎหมายในการปราบปรามการค้าประเวณี ศึกษากรณีหญิงต่างด้าว

อัครเดช มณีภาค และนฤมล ชมโฉม

[Abs]

23

การติดตามการทำงานของบัณฑิตและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มนฤดี ไวทยวรรณ และคณะ

[Abs]

24

การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู

ประชิด ทิณบุตร

[Abs]

25

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยแบบจำลองซิปป์

อาภาพร สิงหราช และคณะ

[Abs]

26

การพัฒนาปัจจัยกำหนดศักยภาพการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจไก่ชน : กรณีศึกษา อำเภอขนอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์ และจินต์ณภัค โสภาโชติ

[Abs]

27

ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเลี้ยงต่อการติดเชื้อพยาธิทางเดินอาหารในสัตว์เลี้ยงบริเวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชวภัทร สุวิริยะไพศาล

[Abs]

28

 

ชมพูนุช ตันพานิช และคณะ

[Abs]