งานวิจัยอาจารย์ - งบแผ่นดิน - ปี 2553

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

ผลการใช้ชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

รศ.ดร.ศรุดา ปัญญาโรจน์รุ่ง

และ ผศ.ปิยชาติ หอวัฒนกุล

[Abs]

2

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับรำรำมะนา จังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร.บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร

[Abs]

3

การวิจัยและพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมโดย ใช้สื่อการสอนแบบหลากหลาย : การสร้างเครือข่ายในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ปฐมวัย

นางสาวจินตนา สุขสำราญ

[Abs]

4

การพัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและจังหวัดแพร่

นางวรนารถ ดวงอุดม, นางพวงทิพย์ หนูเจริญ, นางสาวนภสร เจริญโพธิ์

[Abs]

5

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับอาชีพชุมชนในจังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ และคณะ

[Abs]

6

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

ผศ.พัชรา พุ่มพชาติ

[Abs]

7

สมบัติการต้านอนุมูลอิสระของ บัวหลวง บัวผันและบัวสาย

ผศ.รัตนา เฉลิมกลิ่น ผศ.นันทวรรณ บัวรา

นายพัฒนพงศ์ จินดามงคล

[Abs]

8

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์

[Abs]

9

เครื่องมือตรวจสอบคำที่สะกดผิดในเอกสารภาษาไทย

นางสาวภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์

[Abs]

10

สถานภาพ และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในทัศนะของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในเขตกรุงเทพมหานคร

นายศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา

[Abs]

11

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

นางสาวสิริกร เลิศลัคธนาธาร

[Abs]

12

ฤทธิ์ต้านการอักเสบและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบของสารสกัดจากใบหนาด

ผศ.เยี่ยมศิริ มณีพิสมัยและคณะ

[Abs]

13

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและโปรแกรมระบบฐานข้อมูล

การจัดเก็บในการสืบค้นที่ยั่งยืนผ่านเว็บเพจบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผศ.สมเดช เฉยไสย และสุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์

[Abs]

14

ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท

นายวิมล มิระสิงห์

[Abs]

15

ฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นปากของน้ำมันหอมระเหย จากส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาท

นางสาวเพลินพิศ ยะสินธิ์ และคณะ

[Abs]

16

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีจังหวัดเชียงใหม่

รศ. ดร.นาฏสุดา เชมนะสิริ

[Abs]

17

การพัฒนากล่องมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สัมผัสหน้าจอแบบหลายจุด สำหรับประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

นายกิตติมศักดิ์ ในจิต

[Abs]

18

การเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดปริมาณขยะในจังหวัดชัยนาท

ดร.วีรนุช สระแก้ว

[Abs]

19

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมตามวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน จังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ และคณะ

[Abs]

20

โครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจการทอผ้าพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ เขตอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

นางวรรณา เรืองปราชญ์ และสุชาดา นาคฤทธิ์

[Abs]

21

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ ริมฝั่งแม่น้ำน้อย จังหวัดชัยนาท

นายภูเนตุ จันทร์จิต และคณะ

[Abs]

22

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสร้างเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

[Abs]

23

ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจดูดทราย จังหวัดชัยนาท

นายอัครเดช มณีภาค และเอกพงษ์ สารน้อย

[Abs]

24

การพัฒนาบทเรียนปฏิสัมพันธ์สื่อผสมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายตรีพล สักกะวนิช

[Abs]

25

พฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของใบโปร่งฟ้า

ผศ. เยี่ยมศิริ มณีพิศมัย และคณะ

[Abs]

26

การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน (11 ประเทศ) สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ดร.ชวนิดา สุวานิช

[Abs]

27

การปรับปรุงคุณสมบัติของแก้วโซดาไลม์โดยการเติมออกไซด์ของธาตุหายาก

ดร.ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์

[Abs]

28

รูปแบบการทำนาข้าวที่เหมาะสำหรับโรงเรียนเกษตรกรจังหวัดชัยนาท

ผศ. น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์

นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล

และนายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี

[Abs]

29

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน: กรณีจังหวัดภูเก็ต

และจังหวัดชลบุรี

รศ.ดร.นาฏสุดา เชมนะสิริ

[Abs]

30

การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยง-

ต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท

พีรดล เพชรานนท์ และ ดร.ชวนิดา สุวานิช

[Abs]

31

ปัจจัยและแนวทางแก้ไขการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา

นายวิชัย สิงห์ซอม

[Abs]

32

การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวพัชมณ ใจสอาด

และนางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล

[Abs]

33

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผศ. เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ

[Abs]

34

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้วงศ์จาปาชนิดใหม่ของโลก: จาปีสิรินธร

ดร.วีรนุช สระแก้ว และคณะ

[Abs]

35

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้เว็บไซต์เฟสบุ๊ค

นายอัครเดช มณีภาค และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์

[Abs]

36

การวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพเนื้อดินในจังหวัดชัยนาท เพื่อใช้ในการผลิตเซรามิกส์

นางสาวนันทนา เงินเลี้ยง

[Abs]

37

รูปแบบการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

[Abs]

38

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพรรณไม้วงศ์กระดังงาชนิดใหม่ ของโลก:

มหาพรหมราชินี

ดร. ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ และคณะ

[Abs]

39

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพระบบการจัดการพลังงานตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ดร.เอนก เทียนบูชา

[Abs]

40

รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชน เขาราวเทียนทองจังหวัดชัยนาท

นางพิมจันทร์ แสงจันทร์ และคณะ

[Abs]

41

การผลิตอิฐตัวหนอนทางเท้าด้วยขยะพลาสติก

ผศ. สมนึก ธัญญาวินิชกุล

[Abs]

42

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบศูนย์การเรียนออนไลน์เชิงวัตถุตามทฤษฎี การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา

[Abs]

43

การวิจัยและพัฒนาการชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์

สำหรับเด็กปฐมวัยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ผศ. ดร. พัชรา พุ่มพชาติ

[Abs]

44

ไทยโซ่ง: การอนุรักษ์ผ้าโบราณเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

นายภูเนตุ จันทร์จิต และคณะ

[Abs]

45

การพัฒนาเม็ดอมระงับกลิ่นปากจากน้ำมันหอมระเหยของพืชวงศ์กะเพราบางชนิด

ผศ. เยี่ยมศิริ มณีพิศมัย และคณะ

[Abs]

46

การปรับปรุงคุณสมบัติของแก้วซิงค์บิสมัทบอเรตที่เจือธาตุหายาก

ดร.ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์ และคณะ

[Abs]

47

การพัฒนาชุดให้ความรู้ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียน

รศ.ดร. ศรุดา ปัญญาโรจน์รุ่ง

[Abs]

48

การพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตภาคใต้ฉบับการ์ตูนภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริกร เลิศลัคธนาธาร

[Abs]

49

การพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการตารางและคู่สายการแข่งขันกีฬาเทควันโด

นายกิตติมศักดิ์ ในจิต

[Abs]

50

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานร่วมกับการใช้กิจกรรมศูนย์การเรียนออนไลน์

ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบแท็บเล็ตสำหรับครูสายปฏิบัติการสอน

นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา

[Abs]

51

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพรรณไม้วงศ์กระดังงาชนิดใหม่ของโลก:

มหาพรหมราชินี

ดร. ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ และคณะ

[Abs]

52

เรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด ชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะ

[Abs]

53

แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

นายกรณัท สร้อยทอง และ อัครเดช มณีภาค

[Abs]

54

ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มจุลลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และด้วงผิวดิน ของระบบนิเวศเกษตรวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 3

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ และ ศศิธร หาสิน

[Abs]

55

การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดอนอรัญญิก

ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ และ

ภัทรพร กิจชัยนุกูล

[Abs]

56

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้แบบบูรณาการที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อนและแก้ปัญหาภัยน้ำท่วม ของชุมชนจังหวัดชัยนาท

ผศ.สมเดช เฉยไสย และคณะ

[Abs]

57

การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris (L.) Link) ด้วยเมล็ดพืชและแมลง

รัฐพล ศรประเสริฐ พยง แสนกมล

สยาม อรุณศรีมรกต และ อนงคณ์ หัมพานนท์

[Abs]

58

มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่า แห่งภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียนเวน

นายอัครเดช มณีภาค และ นฤมล ชมโฉม

[Abs]

59

การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของธาตุหายากที่โด๊ปในระบบแก้ว Bi2O3 - ZnO - B2O3

ดร.ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์ และ คณะ

[Abs]

60

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจัดการองค์ความรู้อาเซียนในโลกเสมือนจริงสามมิติ

นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา

[Abs]

61

การประยุกต์ใช้หลักการเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาดและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกทางวัฒนธรรม และการสร้างความร่วมมือระดับจังหวัด

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ดร.ดวงพร กาซาสบิ (ประเสริฐสรรพกิจ)

และคณะ

[Abs]