งบวิจัยในชั้นเรียน - ปี 2555

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมโรงแรมโดยวิธีการไป ทัศน ศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชนัฏา โสมณวัฒน์

[Abs]

2

ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาจากการสอนทฤษฏีแบบบรรยายควบคู่กับ การทดลองในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์

ศิริพรรณ โสบานบัว

[Abs]

3

การศึกษาความเครียดก่อนสอบ และการจัดการความเครียดใน วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ(MNGT3901) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สิริพัฒน์ เสวิกุล

[Abs]

4

การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำโครงงานกลุ่ม รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1

นางสาวศรีอุดร แซ่อึ้ง

[Abs]

5

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น 1 โดยใช้วิธีการสอบย่อยหลังบทเรียน

สุภาภรณ์ สดวกดี

[Abs]

6

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสนใจในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อรายวิชาการพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม ระหว่างการเสริมแรงด้วยกิจกรรมกลุ่มและเป็นรายบุคคลของนักศึกษา

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปรางค์มณี เดชคุ้ม

[Abs]

7

การแก้ปัญหาการใช้สัญลักษณ์ทางสถิติในการเรียนวิชาสถิติธุรกิจปีการศึกษา 2554 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

สายสุณี ประดับนาค

[Abs]

8

การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Study) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

ภัทรมน กล้าอาษา

[Abs]

9

การศึกษาการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมที่ เรียนวิชา การคิด และการตัดสินใจด้วยวิธีการแบบร่วมมือสอน

นายธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง

[Abs]

10

ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา

ที่กำลังศึกษาในรายวิชา PSYC 2104 หลักการบริการทาง จิตวิทยาและการแนะแนว ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตร-เนาวรัตน์

[Abs]

11

การใช้เพลงบรรเลงประกอบการสอนวิชาการวิจัยทางการตลาด(MKRT 4902) นักศึกษาสาขาการตลาด

สิทธิ วงศ์ทองคำ

[Abs]

12

การพัฒนาการศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยใช้ “บทเรียนสำเร็จรูป”

นางสาวนภัสสร ตื่มสูงเนิน

[Abs]