งานวิจัยอาจารย์ - งบรายได้ - ปี 2558

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยใช้ อินโฟกราฟิกส์

โอปอ กลับสกุล

[Abs]

2

การสร้างแบบจำลองเชิงสถิติในการทำนายระยะเวลาของการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทย

สิริทิพ วะศินรัตน์ และ พิธาน ไพโรจน์

[Abs]

3

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

วิชัย จิตต์ประสงค์

[Abs]

4

การใช้วีดิทัศน์ของคริสโตเฟอร์ไรท์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณัฐพัชร สายเสนา

[Abs]

5

ผลของการฝึกสมรรถภาพทางจิตใจที่มีต่อความสามารถทางการกีฬาการจัดการความเครียดและความก้าวร้าวทางการกีฬา

เอกรัตน์ อ่อนน้อม และคณะ

[Abs]

6

ระบบบริหารจัดการการเข้าชั้นเรียนด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ชนินทร์ คาแหง และธนวัฒน์ รัตนประภา

[Abs]

7

การศึกษาการเพาะเห็ด Antrodia cinnamomea T.T. Chang & W.N. Chou

รัฐพล ศรประเสริฐ และคณะ

[Abs]

8

สาเหตุที่ส่งผลต่อคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับธุรกิจ (BCT) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ศญาดา เลอวลัญช์

[Abs]

9

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เกศทอง อิ่มละมัย และคณะ

[Abs]

10

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการขนส่งสินค้ากรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.เอสที.เอ็กซ์เพรส

ปรัชญา เหลืองกระโทก และคณะ

[Abs]

11

การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโทไซยานินจากกากผลมะนาวไม่รู้โห่ (Carissa Carandas L.) ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้าสมุนไพร จันทรรัตน์ พิชญภณ

[Abs]

12

การจัดกำหนดการเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายโดยใช้การระบายสีเส้นเชื่อมในทฤษฎีกราฟ บริบูรณ์ ศรีมาชัย

[Abs]

13 ความเข้าใจข้อมูลที่แสดงบนฉลากสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ และสุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ [Abs]
14 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าที่ใช้แล้วด้วยเครื่อง GC - MS อัครพนธ์ เสาร์สวัสดิ์ศรี และณิชา พวงอาจ [Abs]
15 ความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ [Abs]