งานวิจัยอาจารย์ - งบรายได้ - ปี 2554

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

download

1

แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นุชรีย์ บวชชุม และ ยวงทอง พุ่มแก้ว

[Abs]

2

ความหมายและภาพตัวแทนครอบครัวต่างชนชั้นในละครโทรทัศน์ไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ทองคำชื่น-วิวัฒน์

[Abs]

3

สภาพปัญหาและการพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กัลญา โปธาคำ

[Abs]

4

ปัญหาของผู้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางการปรับปรุงระบบงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สุมาลี ถวายสินธุ์, กัลญา โปธาคำ,

ปราณี จิตรเย็น และอรทัย พลหงษ์

[Abs]

5

การปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สมาน ถาวรณา และ รังสินี สุคนธปฏิมา

[Abs]

6

การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) : ศึกษาเฉพาะรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

[Abs]

7

รูปแบบการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ ของสานักวิทยบริการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

วาสนา มัสตูล และคณะ

[Abs]

8

การพัฒนาระบบบริการโทรศัพท์ดิจิตอล IP Phone มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

[Abs]

9

การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม

และคณะ

[Abs]

10

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของตาลโตนด

สัณฐิตา ตังคจิวางกูร และอุดมศักดิ์ ผ่องศรี

[Abs]

11

การพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สานักงานบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กวิสรา ศรีปานอินทร์

และจิราวรรณ จันทะวงศ์ฤทธิ์

[Abs]

12

วิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดปากคลอง มะขามเฒ่า

จังหวัดชัยนาท

เกวรินทร์ พันทวี

[Abs]

13

การพิสูจน์เอกลักษณ์และคุณลักษณะของแบคทีเรีย ยีสต์ และราที่แยกจากเนื้อ ตาลโตนดสุก

น้ำตาลสด และน้ำตาลเมา ในจังหวัดชัยนาท

อำนาจ ภักดีโต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.สพ.ดร.สุรพล พหล-ภาคย์ และ สัณฐิตา ตังคจิวางกูร

[Abs]

14

การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการบริการอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

สุทธิดา เซ็นหลวง และคณะ

[Abs]

15

การศึกษาแนวทางการควบคุมภายในของระบบงานบัญชีและการเงิน กองคลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อนุวัฒน์ ภักดี

[Abs]

16

แนวทางการให้บริการผู้มารับบริการโดยการฝังเข็มอย่างมีประสิทธิภาพ

ของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

สุร พัฒนกุล, พัชรี พฤกษากร,

พรพิมล วงษ์ศุข

[Abs]

17

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร และคณะ

[Abs]

18

การศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ยุทธนา เรียนสร้อย

[Abs]