ภาพกิจกรรมต่างๆ

ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย ภายใต้ศักยภาพการบริหารจัดการและการแปรรูปเปลือกมะพร้าวน้ำหอมเหลือทิ้ง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 4 กันยายน 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย ภายใต้ศักยภาพการบริหารจัดการและการแปรรูปเปลือกมะพร้าวน้ำหอมเหลือทิ้ง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามกรอบแนวคิดเศรษญกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ณ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
.
🌟🌟🌟เพื่อเยี่ยมชมสถานที่วิจัย ฟังความต้องการของชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัยจากตัวแทนนักวิจัย 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ได้รับทุนวิจัย เครือข่าย "ธัชชา" สถาบันเศรษกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
.
#BCG #ธัชชา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน บ้านคลองนางนม หมู่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 23 สิงหาคม 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ธมาภรณ์ พูมพิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมบุคลากร สวพ. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน บ้านคลองนางนม หมู่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
.
🌟🌟🌟เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และเยี่ยมชมพื้นที่ ในโครงการวิจัย การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะพร้าว ภายใต้ชุดโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการแปรรูปเปลือกมะพร้าวน้ำหอมเหลือทิ้งพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ได้รับทุนวิจัย เครือข่าย "ธัชชา" สถาบันเศรษฐิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
.
#ถ่านกัมมันต์ #เปลือกมะพร้าว #BCG #ธัชชา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดบูธเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566​ "Thailand Research Expo 2023"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 6 สิงหาคม 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดบูธเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566​ "Thailand Research Expo 2023"
.
🌟🌟🌟ขอเชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชมได้ที่บูธ FL12 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
.
#มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566 #ThailandResearchExpo2023 #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เข้าร่วมพิธีปิด พร้อมรับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research EXPO 2023

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 11 สิงหาคม 2565
📣📣📣นายวิมล มิระสิงห์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีปิด พร้อมรับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research EXPO 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
.
#ThailandResearchExpo2023 #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประชุมการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ประเด็นกลุ่มเรื่อง “รองรับสังคมสูงวัย” เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 4 สิงหาคม 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโนบายและแผนและวิจัย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ประเด็นกลุ่มเรื่อง “รองรับสังคมสูงวัย” เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
.
🌟🌟🌟ผู้วิพากษ์โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
.
✨✨✨ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์จันทรา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย #สังคมสูงวัย #ทุนวิจัยปีงบประมาณ2567 #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม