การประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 14 มิถุนายน 2567
🌟🌟สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ผศ.ดร.ธวัช คำทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567
.
✨✨เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัยเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของแต่ละโครงการอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
#การนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัย #FundamentalFund #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม