ภาพกิจกรรมต่างๆ

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยและแผนและวิจัย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ 2565
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุม Micro Teaching ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์
.
#ทุนวิจัยมูลฐาน #FundamentalFund #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร่วมประชุมและได้ลงพื้นที่ ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1 สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการและหารือแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการส่งเสริมตลาด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล ผศ.ดร.อำนาจ ภักดีโต คณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร
.
🌟🌟🌟ร่วมประชุมกับ นายธงชัย เทพานนท์ผู้อำนวยการตลาดชุมชน และนางสาวกัญสิริลัญฐกร ไชยพัฒนาสิริ ผู้จัดการตลาดประชานิเวศน์ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และได้ลงพื้นที่ ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1 สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการและหารือแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการส่งเสริมตลาดให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะและพัฒนาให้เป็นตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานครต่อไป
.
#สำรวจปัญหาและความต้องการ #พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย #ส่งเสริมตลาด #สำนักงานเขตจตุจักร #ตลาดประชานิเวศน์1 #สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น.
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมผู้แทนอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน นำโดย แพทย์จีนปวรุตม์ ศรีเหรา แพทย์จีนมัทนพัชร แพรเจริญ และดร.แพทย์จีนทิพย์วรินทร ดุสิตาศิริสกุล
.
🌟🌟🌟ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ นายทันตแพทย์วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมนักวิจัย ของ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ กระทรวงสาธารณสุข
.
#หารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน #กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กระทรวงสาธารณสุข #สาขาวิชาแพทย์แผนจีน #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตตามโครงการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตตามโครงการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2566
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร
.
#ประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 30 มิถุนายน 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัช คำทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดยมีนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ โรงพยาบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
.
🌟🌟🌟ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในด้านการศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชัยนาทซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญของสองหน่วยงาน
.
#แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวิจัย #สำนักงานสาธารณสุข #สรรคบุรี #ชัยนาท #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม