ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
#นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย #FundamentalFund #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม