ภาพกิจกรรมต่างๆ

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
.
🌟🌟🌟เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกัน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ธนบุรี และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
.
#ศึกษาดูงาน #ระบบบริหารจัดการงานวิจัย #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
#นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย #FundamentalFund #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพการเกษตรเพื่อการพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการข้าวอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 7 ธันวาคม 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ชัยนาท และคณะเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพการเกษตรเพื่อการพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการข้าวอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เกษตรกรในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย
.
🌟🌟ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร โดย นายสันติ จียะพันธ์ และนางสาววนิดา ด่านชัยสิทธิ์ จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้นำทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ศักยภาพ 4 ประเภท ดังนี้
💎 แผนที่รอบนอก
💎 Timeline
💎 โอ่งชีวิต
💎 ปฏิทินฤดูกาล
.
✨✨ณ ห้องประชุมขวัญข้าว 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
.
👇👇ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/18zdC3eVUaPe-wJX1g-am_tBawhOwzViT
.
#วิเคราะห์ศักยภาพการเกษตร #ธนาคารข้าว #สถาบันวิจัยและพัฒนา #ศูนย์ชัยนาท #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศึกษาดูงานกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามโครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามโครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
#ทรัพย์สินทางปัญญา #TLO #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ เข้าร่วมพิธีปิด งานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีปิด งานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference
.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งเข้ารับโล่แสดงความขอบคุณจากเจ้าภาพซึ่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

More Articles ...

  1. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติและระดับชาติ ในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7
  2. รศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม เรื่อง "คอนกรีตรักษ์โลกที่ผสมขวดน้ำดื่มใช้แล้วทดแทนมวลรวมหยาบสำหรับงานก่อสร้าง"
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  4. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำผลงานเข้าร่วมประกวดด้านนวัตกรรม และนำเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยาย