ภาพกิจกรรมต่างๆ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติและระดับชาติ ในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติและระดับชาติ ในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
.
🌟🌟ภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ
💎เรื่อง: The study of environmental impact from fabric dyeing process in Lahanam area, Songkhone district, Savannakhet province, Lao PDR
✨ผู้วิจัย: ผศ.ดร.ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ และคณะ
.
🌟🌟ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
💎เรื่อง: อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
✨ผู้วิจัย: ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ และ นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธิ์
💎เรื่อง: การพัฒนาชุดฝึกอบรมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
✨ผู้วิจัย: นายวิมล มิระสิงห์
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม เรื่อง "คอนกรีตรักษ์โลกที่ผสมขวดน้ำดื่มใช้แล้วทดแทนมวลรวมหยาบสำหรับงานก่อสร้าง"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣รศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม เรื่อง "คอนกรีตรักษ์โลกที่ผสมขวดน้ำดื่มใช้แล้วทดแทนมวลรวมหยาบสำหรับงานก่อสร้าง" จากงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
🎉🎉🎉มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำผลงานเข้าร่วมประกวดด้านนวัตกรรม และนำเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยาย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำผลงานเข้าร่วมประกวดด้านนวัตกรรม และนำเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยาย ดังนี้
.
🌟🌟ประกวดผลงานด้านนวัตกรรม
💎เรื่อง: คอนกรีตรักษ์โลกที่ผสมขวดน้ำดื่มใช้แล้วทดแทนมวลรวมหยาบสำหรับก่อสร้าง
✨ผู้วิจัย: รศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์
.
🌟🌟นำเสนอผลงานภาคบรรยาย
💎เรื่อง: ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเพื่อยกระดับสุขภาวะเขตเมือง : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก
✨ผู้วิจัย: ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย นางสาวศิวิภา คำลอย และนางสาวสุธีรา พฤกษศิริกุล
.
💎เรื่อง: การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงแบบในการออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท
✨ผู้วิจัย: ผศ.ดร.โอปอ กลับสกุล
.
💎เรื่อง: การใช้แนวคิดการบริการเชิงสัญญะเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน
✨ผู้วิจัย: ผศ.ดร.ภควัต รัตนราช และ ผศ.แสงระวี กระจ่างศาสตร์
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
💎💎💎พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นให้แก่นักวิจัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แก่ รศ.ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท
.
🎉🎉🎉มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
#นักวิจัยดีเด่น #ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เข้าร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference(2)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เข้าร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 และร่วมฟังปาฐกถา และการบรรยายพิเศษ เรื่อง
.
🟢ทิศทางและเเนวทางการสนับสนุนการสร้างกำลังคนของ บพค. ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎของประเทศไทย
🟣การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
🌟🌟🌟และเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ 38 ราชภัฏ รวมทั้งให้กำลังใจนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกท่านที่ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร