ภาพกิจกรรมต่างๆ

โครงการพัฒนาระบบวารสารจันทรเกษมสารเพื่อเข้าสู่ TCI ฐาน 1 กิจกรรมที่ 3 การอบรมให้ความรู้เรื่องระบบ ThaiJo แก่คณะกรรมการดำเนินงานวารสาร

May be an image of 5 people, people sitting, office and indoor

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบวารสารจันทรเกษมสารเพื่อเข้าสู่ TCI ฐาน 1 กิจกรรมที่ 3 การอบรมให้ความรู้เรื่องระบบ ThaiJo แก่คณะกรรมการดำเนินงานวารสาร วิทยากรโดย คุณชาตรี วงษ์แก้ว
.
ณ ห้องประชุมงานสารบรรณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#อบรมเชิงปฏิบัติการ #ThaiJo #จันทรเกษมสาร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

May be an image of one or more people, people sitting, people standing and indoor

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
🎉🎉🎉สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
🌟🌟🌟ภายในการประชุมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวชี้แจงเรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
.
#ประชุมชี้แจงแนวทาง #การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย #วิจัยDays #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “การวิจัยและจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

May be an image of one or more people, flower and text

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📣📣📣...วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “หัวข้อ การวิจัยและจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
🌟🌟🌟...ภายในการอบรมได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และรองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านบริหารและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยาย
.
#อบรมพัฒนาศักยภาพ #จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ #สังคมศาสตร์ #พฤติกรรมศาสตร์ #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม