อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ในการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหาร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📣📣📣วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
สถาบันวิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย และ ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ในการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหาร วิทยากรให้ความรู้โดย นางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นางสาวกนกวรรณ ขับนบ หัวหน้าแผนงานอาหารเพื่อความมั่นคง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
.
🌟🌟🌟ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#อบรมเชิงปฏิบัติการ #พัฒนาศักยภาพ #นักวิจัยเชิงพื้นที่ #พัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหาร #foodvalley #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม