โครงการ "การพัฒนาระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📣📣📣วันที่ 4-5 เมษายน 2566
.
🌟🌟🌟สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.พีรชัย กุลชัย วิทยากร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ "การพัฒนาระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมณิชากร 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
.
#การพัฒนาระบบและกลไก #การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ #การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย #นำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ #สรรคบุรี #ชัยนาท #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม