พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 30 มิถุนายน 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัช คำทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดยมีนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ โรงพยาบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
.
🌟🌟🌟ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในด้านการศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชัยนาทซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญของสองหน่วยงาน
.
#แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวิจัย #สำนักงานสาธารณสุข #สรรคบุรี #ชัยนาท #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม