ภาพกิจกรรมต่างๆ

เข้าร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference(2)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เข้าร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 และร่วมฟังปาฐกถา และการบรรยายพิเศษ เรื่อง
.
🟢ทิศทางและเเนวทางการสนับสนุนการสร้างกำลังคนของ บพค. ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎของประเทศไทย
🟣การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
🌟🌟🌟และเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ 38 ราชภัฏ รวมทั้งให้กำลังใจนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกท่านที่ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล มิระสิงห์ นักวิจัย ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
#ประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่ง #ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร่วมบริจาคโลหิตในงาน "บริจารโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ ครั้งที่ 15" เนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 130 ปี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢วันที่ 27 กันยายน 2566
📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมบริจาคโลหิตในงาน "บริจารโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ ครั้งที่ 15" เนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 130 ปี ณ อาคารสมาคมภริยาอัยการ (ถนนรัชดาภิเษก)
.
#บริจาคโลหิต #วันสถาปนาองค์กรอัยการ #130ปี

เข้าร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ "สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่ายั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
🌟🌟🌟โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผลงานวิจัยร่วมนำเสนอภาคนิทรรศการ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท
ผู้วิจัย ผศ.ดร.คณิน ประยูรเกียรติ และผศ.พีรดล เพชรานนท์
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พบเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอคำปรึกษา และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสำหรับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢วันที่ 25 กันยายน 2566
📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธิ์ นักวิจัยชำนาญการ และนายนครินทร์ พวงภู่ นักวิชาการศึกษา เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอคำปรึกษา และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสำหรับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#ทรัพย์สินทางปัญญา #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

More Articles ...

  1. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย ภายใต้ศักยภาพการบริหารจัดการและการแปรรูปเปลือกมะพร้าวน้ำหอมเหลือทิ้ง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
  2. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน บ้านคลองนางนม หมู่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
  3. เข้าร่วมพิธีปิด พร้อมรับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research EXPO 2023
  4. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดบูธเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566​ "Thailand Research Expo 2023"