ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ครั้งที่ 3

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢วันที่ 28-29 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา
📣📣รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ผศ.ดร.ธวัช คำทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ครั้งที่ 3
.
🌟🌟ณ อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
.
#โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา #การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม