นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติและระดับชาติ ในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติและระดับชาติ ในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
.
🌟🌟ภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ
💎เรื่อง: The study of environmental impact from fabric dyeing process in Lahanam area, Songkhone district, Savannakhet province, Lao PDR
✨ผู้วิจัย: ผศ.ดร.ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ และคณะ
.
🌟🌟ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
💎เรื่อง: อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
✨ผู้วิจัย: ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ และ นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธิ์
💎เรื่อง: การพัฒนาชุดฝึกอบรมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
✨ผู้วิจัย: นายวิมล มิระสิงห์
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม