ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ครั้งที่ 2 ณ อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
🌟🌟รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย​และแผนและวิจัย ผศ.ธมาภรณ์ พูมพิจ รักษาราชการแทน ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ครั้งที่ 2 ณ อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
.
🌟🌟ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุุมชนนำมาบูรณาการกับองค์ความรู้และศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่น
.
#ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน #วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม