โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment : SROI)"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

วันที่ 29-30 เมษายน 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment : SROI)" โดยมี รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
สามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่
วันที่ 29 เมษายน 2567
https://drive.google.com/drive/folders/1ijOEShBL-e8vD-LPPHgTmdZOTsx4F7qf
.
วันที่ 30 เมษายน 2567
https://drive.google.com/drive/folders/1pCWsanoQacjgfzQxo8TrMkWeheXiDf3M
.
ขอขอบคุณรูปภาพจาก
งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม PR.CRU
.
#การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม #SocialReturnOnInvestment #SROI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม