ร่วมกิจกรรม Appropriate Technology Matching Day 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
🌟🌟รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย​และแผนและวิจัย อาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม Appropriate Technology Matching Day 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
.
🌟🌟เพื่อการประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม/นวัตกรรมพร้อมใช้ จากผลงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มคนจนฐานราก เกษตรกรรายย่อย กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน
.
#MatchingDay #AppTech #เศรษฐกิจฐานราก #หนี้ครัวเรือน #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม