พบเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอคำปรึกษา และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสำหรับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢วันที่ 25 กันยายน 2566
📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธิ์ นักวิจัยชำนาญการ และนายนครินทร์ พวงภู่ นักวิชาการศึกษา เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอคำปรึกษา และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสำหรับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#ทรัพย์สินทางปัญญา #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม