ประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโยและแผนและวิจัย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ 2565
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุม Micro Teaching ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์
.
#ทุนวิจัยมูลฐาน #FundamentalFund #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม