ประชุมการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ประเด็นกลุ่มเรื่อง “รองรับสังคมสูงวัย” เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 4 สิงหาคม 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดีฝ่ายนโนบายและแผนและวิจัย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ประเด็นกลุ่มเรื่อง “รองรับสังคมสูงวัย” เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
.
🌟🌟🌟ผู้วิพากษ์โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
.
✨✨✨ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์จันทรา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย #สังคมสูงวัย #ทุนวิจัยปีงบประมาณ2567 #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม