ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย ภายใต้ศักยภาพการบริหารจัดการและการแปรรูปเปลือกมะพร้าวน้ำหอมเหลือทิ้ง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 4 กันยายน 2566
📣📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย ภายใต้ศักยภาพการบริหารจัดการและการแปรรูปเปลือกมะพร้าวน้ำหอมเหลือทิ้ง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามกรอบแนวคิดเศรษญกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ณ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
.
🌟🌟🌟เพื่อเยี่ยมชมสถานที่วิจัย ฟังความต้องการของชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัยจากตัวแทนนักวิจัย 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ได้รับทุนวิจัย เครือข่าย "ธัชชา" สถาบันเศรษกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
.
#BCG #ธัชชา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา