ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน บ้านคลองนางนม หมู่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

 

📢📢📢วันที่ 23 สิงหาคม 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ธมาภรณ์ พูมพิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมบุคลากร สวพ. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน บ้านคลองนางนม หมู่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
.
🌟🌟🌟เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และเยี่ยมชมพื้นที่ ในโครงการวิจัย การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะพร้าว ภายใต้ชุดโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการแปรรูปเปลือกมะพร้าวน้ำหอมเหลือทิ้งพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ได้รับทุนวิจัย เครือข่าย "ธัชชา" สถาบันเศรษฐิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
.
#ถ่านกัมมันต์ #เปลือกมะพร้าว #BCG #ธัชชา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา